Čtvrtá veřejná soutěž

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU EPSILON

NOVINKY VE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON.

Po vzoru 1. veřejné soutěže programu ÉTA a THÉTA se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.  Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

V rámci diskuze s jednotlivými resorty proběhla specifikace prioritních výzkumných cílů, které jsou uvedeny v článku zveřejněném dne 14. 2. 2018. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a jak jeho návrh projektu naplňuje daný prioritní výzkumný cíl nebo cíl z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. V případě, že návrh projektu bude v souladu s popisem prioritního výzkumného cíle daného resortu nebo s cílem z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, bude návrh projektu v oponentském posudku bonifikován dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

Výzkumné organizace mohou, v případě realizace projektů zaměřených na plnění prioritních výzkumných cílů relevantních institucí, kde tyto instituce budou zároveň tzv. aplikačními garanty, spolufinancovat projekt z jiných veřejných zdrojů.

Návrh projektu může získat i další bonifikační body a to za soulad s iniciativou Průmysl 4.0, za prokázání komerčního potenciálu a za přínos pro ekonomiku.

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je stanovena samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, a to v celkové výši 70 mil. Kč pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019. Alokace bude využita pro projekty, kde hlavním uchazečem bude výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v jednom z vybraných tří krajů. Podmínka pro tuto samostatnou alokaci je, že projekty musí být doporučeny k podpoře.

Dále TA ČR upozorňuje, že uchazeč ke každému hlavnímu výsledku musí doložit jednu povinnou přílohu, a to průzkum trhu. V případě, že je průzkum trhu zpracován tak, že se vztahuje k více plánovaným výstupům/výsledkům, může být k těmto výstupům/výsledkům přiložen. V této příloze musí být jasně uvedeno, kterých výstupů/výsledků se příloha týká.  Výjimku tvoří výsledek druhu P - patent, kde je vyžadováno doložení průzkumu trhu včetně patentové rešerše; výsledek druhu NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, kde je povinnou přílohou potvrzení certifikačního orgánu; a výsledek druhu O - ostatní výsledky, kde povinnou přílohou odhad potenciálního využití.

PRIORITNÍ VÝZKUMNÉ CÍLE PRO POTŘEBY 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) představuje seznam prioritních výzkumných cílů pro potřeby 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON.

Tato veřejná soutěž bude vyhlášena 28. února 2018 v následujících podprogramech:

  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
  • Podprogram 2 - Energetika a materiály
  • Podprogram 3 - Životní prostředí

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je zavedena role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.  Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

Předpokládaný seznam prioritních výzkumných cílů ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru  naleznete zde.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena 28. 2. 2018. Více informací k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže bude uvedeno v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.

Pro 4. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory za projekt 60 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována.

V této veřejné soutěži je nově zavedena role tzv. aplikačního garanta (dále AG). AG je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí AG je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. Role AG je jak při přípravě návrhu projektu, v průběhu realizace projektu tak i po jeho ukončení. Role AG bude specifikována v Zadávací dokumentaci.

Po vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu EPSILON, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 4. veřejné soutěži programu EPSILON směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.